Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

7,0
(2 votos)

Profesor: No especificado

Idioma: No especificado

Peso: 1.3MB

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
Bloc I: Introducció a la Salut Pública Tema 1: Conceptes de salut, salut pública i salut comunitària Salut pública: organitzar i dirigir activitats de promoció (protecció i foment) i restauració (assistència i rehabilitació). És una acció de govern. Ser una acció de govern esdevé que, per a que funcioni la salut pública s'ha d'organitzar a aquest nivell (a nivell de govern) per dues raons principals: . Per obtenir més efectivitat que la que s´'obté en activitats aïllades . Per abarcar més població i poder establir valors de prevalença i d'incidència. Prevalença: nº de casos en % (nº de casos que hi ha). Incidència: nº de casos nous apareguts. Salut comunitària: acció de govern en la que intervé la comunitat. Medicina preventiva: (... de prevenir malalties en l'individu) actualment protegir i fomentar (promoció) la salut en la col·lectivitat. Medicina social: (... de prevenir i curar malalties en la col·lectivitat) inclou epidemiologia i organització de serveix sanitaris, actualment inclou la restauració de la salut, que és quan un individu ja malalt acudeix al centre per a la restauració de la seva salt. Medicina preventiva i social: (.. per conservar, incrementar, restaurar la salut física, psíquica i social de l'individu. La família i la comunitat). Concepte de salut Hi ha 5 conceptes de salut: 1. el clàssic: absència de malalties i invalidesa. Aquest concepte no es correspon amb la realitat, no es operativa, és un concepte negatiu, no és útil en les ciències de la salut ja que no es poden definir conceptes amb paraules negatives. 2. Segons la OMS al 1946: complert benestar físic, psíquic i social i no únicament l'absència de malaltia i invalidesa. Aquests són termes positius, i inclou el benestar psíquic i social. Però els inconvenients que presenta són: a. Equipara la salut a benestar b. És utòpica c. Estàtica: sols quan hi ha un complert benestar d. Subjectiva: depèn de la persona, no es pot mesurar. 3. Segons Terris al 1980: la salut té aspectes subjectius (sentir-se bé o malament) i objectius (capacitat de funcionar) amb diferents graus, així doncs defineix la salut com benestar físic, psíquic amb capacitat de funcionament i no únicament... L'inconvenient que presenta es la coexistència de benestar amb capacitat de funcionament i la presència de malalties asimptomàtiques i sense limitació de la capacitat funcional. 4. Concepte dinàmic: salut i malaltia formen un continu, hi ha 2 extrems: la mort que sempre arriba i l'estat òptim de salt (difícilment aconseguible) i la zona intermitja amb diversos graus de pèrdua de salt i de salt positiva. 5. Concepte actual: La salut és aconseguir el mes elevat nivell de benestar físic, psíquic i social i de capacitat de funcionament que permetin els factors socials en els que viu immers l'individu i la col·lectivitat (Salleras 1985). Així doncs la definició de salut actual substitueix "mort" de la dinàmica per mort prematura i òptim de salut per "elevat nivell de benestar i capacitat de funcionar". S'inclou el concepte de salut col·lectiva a més de la individual, per tant és útil en individus i col·lectivitats. Determinants de la salut La salut de les persones no depèn només del sistema sanitari del país, existeixen altres factors o determinants que influeixen en la salut, alguns que depenen de que l'individu les adopti o no, com l'estil de vida o la conducta insana i d'altres inamovibles com la biologia humana. Els determinants principals són: - La contaminació del medi ambient: contaminació de l'aire, aigua, sòl i del medi ambient psicosocial i sociocultural per factors de naturalesa biològica, física, química, psicosocial i sociocultural - El sistema d'assistència sanitària: qualitat, cobertura o accés, gratuïtat - La conducta insana: consum de drogues, falta d'activitat física, estrès, violència, promiscuïtat sexual, no complir les recomanacions prescrites per facultatius, consum excessiu de greixos animals, conductes perilloses.... - La biologia humana: envelliment, dotació genètica - Els factors socials Hi ha un estudi fet per Dever, que dóna a pensar que cal fer primer una educació per la salut, una prevenció, i no es pot esperar a que la gent esdevingui malalta i acudeixi al sistema sanitari, que és la situació que es dona en un sistema amb una inversió en assistència sanitària del 90% i una inversió que no supera el 2 % en estils de vida o en el medi ambient. Així apareix: un nou model de salut pública precedit per altres estudis com: - Estudis de cohorts: entre els 30 anys i els 69 anys, augmenta el risc de mort amb 5 comportaments: consum de tabac, activitat física, consum d'alcohol, excés de pes, nº hores de son. - Anys 40, concepte actual de salut pública, inclòs el concepte de restauració, gràcies a l'expansió dels conceptes de justícia distributiva i justícia social. En aquests anys comencen els serveis nacionals de salut a Anglaterra o els segurs socials a França. - Estudis epidemiològics observacionals dels anys 50 i 60. Relacionen estils de vida i malalties (cardiovasculars, càncer, accidents, malalties respiratòries, ...) en els anys 70 ho relacionen amb l'augment del cost sanitari. Així s'arriba a la definició actual on la SP es dedicarà a la prevenció i la educació sanitària. Salut pública: és la conjunt d'activitats organitzades de la comunitat dirigides al foment, defensa i restauració de la salut de la població. És una acció de govern. Salut comunitària: acció de govern en la que intervé la comunitat. Funcions dels serveis de la salut 1. Defensa i foment de la salut a. Protecció de la salut: dirigides al medi, no a l'individu, i organitzades per especialistes (no de la salt humana), sinó biòlegs, veterinaris,.... es tracta del sanejament ambiental i la higiene alimentària. b. Promoció de la salut i la prevenció de malalties, que pot ser una acció de forma individual o de forma col·lectiva, aquesta actuació està dirigida a l'individu i a la comunitat, i organitzades per professionals de la salut humana (metges, dietistes, ...), es tracta de promocionar la salut i prevenir malalties. 2. Restauració de la salut a. Assistència sanitària b. Rehabilitació c. Reinserció social A nivell primari i hospitalari. Comparació entre la medicina clàssica, la salut pública clàssica i la salut comunitària [pic] [pic] [pic] Tema 2: Nivells de prevenció Prevenció: és la mesura per reduir la probabilitat d'aparició d'un problema de salut, d'interrompre el seu curs o d'aminorar la seva progressió. Nivells de prevenció: primària, secundària i terciària. Història natural de la malaltia Qualsevol malaltia és el resultat d'un procés dinàmic, que comença amb l'interacció de factors amb l'individu o hoste; que produeix un estímul començant la malaltia = reacció de l'hoste a aquest estímul. Esquema, evolució sense tractament 1. Producció de l'estímul: interrelacions entre els factors productors de malaltia (agents, factors de risc...) i l'hoste 2. Reacció de l'hoste a l'estímul: període presimptomàtic ( primers signes i símptomes ( malaltia avançada ( mort / cronificació/ convalescència o curació. Períodes de la malaltia i tipus de prevenció Distingim 2 períodes i 3 tipus de prevenció: |Interrelacions entre els factors |Reaccions de l'hoste a l'estímul | |productors de malaltia i l'hoste |període presimptomàtic ( primers | |Producció de l'estímul |signes i símptomes ( malaltia | | |avançada ( mort / cronificació/ | | |convalescència o curació. | |Període prepatogènic |Període patogènic | |Prevenció primària |Prevenció |prevenció | | |secundària |terciària | Tipus períodes Període prepatogènic: producció de l'estímul a. Estan presents els factors de risc (FR: ambientals, conductuals, endògens o mixtes) que afavoreixen els desenvolupament de la malaltia, però l'individu/s esta/n sa/ns. b. Els FR poden ser: - Factors necessaris (com el germen en les malalties infeccioses - Factors de risc, no absolutament necessaris, que poden ser: o Immutables: edat, sexe, genètica o Susceptibles de modificació c. La presència de FR no implica que aparegui la malaltia (teoria de les probabilitats) d. L'absència del FR no assegura que no aparegui la malaltia. L'epidemiologia no ha identificat tots els FR, per tant és difícil predir l'aparició d'una malaltia en pacients individuals. 1. Període patogen = Reacció de l'hoste a l'estímul En aquest la malaltia ja s'ha iniciat, però en ell dividim dos subperíodes: - Presimptomàtic: molt similar al període prepatogènic, no

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?