Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

7,3
(4 votos)

Profesor: Rabinad, Ramon

Idioma: No especificado

Peso: 6.1MB

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Apuntes relacionados

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
Tema 4. Estils de lideratge Hersey i Blanchard -Manar: Molt per activitat i poc per a relacions. El líder defineix els rols i decideix com i quan s'han de fer les activitats -Persuadir: Molt per activitat i molt per a relacions personals. El líder com a director, a més a més, aporta recolzament. -Participar: Poc per activitat i molt per a relacions personals. El líder i seguidor prenen decisions conjuntament. La funció principal és comunicar i facilitat les coses. -Delegar: Poc per activitat i poc per a relacions. Poca direcció i recolzament. Grau de maduresa Hi ha 4 graus de maduresa: M1: El treballador té el 25% del nivell de competències. Les persones no poden o no volen assumir responsabilitats. No son competens ni tenen confiança. Demanen un estil dirigent. M2: El treballador està entre el 25-50%. No pot però vol realitzar activitats. Tot i que sabem que s'equivoquen. Hem de fer veure que el treballador pot aprendre. Demanarà un estil persuasiu. M3: El treballador està entre el 50-75%. Les persones poden però no volen. S'han donat compte que s'equivocaven, ja sap fer la feina. Demanarà un estil participatiu. M4: Les persones poden i volen fer el que el líder els hi demana. El treballador ja sap fer-ho tot. Demanen un estil delegatiu. Pregunta examen: Defineix el concepte de maduresa i quin estil utilitzarà el líder en cada una d'elles. Madures: Consisteix en quatre fases progressives, o no, on el treballador a d'anar aprenent el 100% de la feina. Segons el grau de maduresa on es trobi el líder utilitzarà un estil o bé un altre. M1-estil dirigent M2-estil persuasiu M3-estil participatiu M4-el treballador sap fer el 100% de la feina, deixar-lo fer. Estil delegatiu Pregunta examen: Creus que algún estil és millor que d'altres? Raoni la resposta des de la perspectiva conductista de Blacke i Mouton. No n'hi ha de millors o pitjors, tot dependrà del grau de maduresa del treballador. Teoria conductista: Els estudis d'Ohio; dos tipus de conducta que expliquen el comportament del subordinat. 1-estructura inicial: Grau en el que el líder defineix i estructura el seu rol per arribar a fites. -Assignació concreta de tasques a membres del grup -Definició d'estandards -Valoració de la satisfacció de terminis límit 2-consideració: -Confiança recíproca -Respecte a les idees dels subordinats -Consideració a les circumstàncies personals dels subordinats Resultats: En els dos casos el líder obté bons resultats sempre i quan hi hagi un grau elevat. Però no sempre és així, hi ha masses excepcions per dir que funcionen sense factors situacionals. Ohio recomana un estil persuasiu Michigan: Busca exactament el mateix que els estudis d'Ohio: Dues dimensions de la conducta de líder. -Líder orientat als treballadors: 1-Grau d'importància de les relacions personals 2-S'interessa personalment per les necessitats dels treballadors 3-Accepta diferències individuals -Líder orientat a la producció: 1-Importància als aspectes tècnicolaborals del treball 2-objectiu: aconseguir nivells de producció i els treballadors en son un mitjà per assolir-ho. Resultats: Els líders orientats als treballadors evidencien millors resultats de productivitat i satisfacció del treballador. Michigan recomana un estil participatiu. Pregunta examen: Quan resulta més idonea la delegació com estil de direcció? Quan el treballador arriba a la fase de maduresa nº4 pot i vol aprendre el seu treball, llavors convé delegar el treball. TEMA 3- LA MOTIVACIÓ Motivació: impuls que ens porta a un determinat comportament. Se'n destaquen dues: Interna: Automotivació, la portem de casa Externa: Social, com a membre de la societat (Maslow) Al treball: No podem motivar als no motivats Intel.ligència emocional: Segons Gooleman; es part de la intel.ligència intrapersonal, és un dels 7 tipus d'intel.ligència. És l'habilitat que ens permet conéixer i utilitzar els nostres propis sentiments, interpretar la dels demés i sentir-nos satisfets. Definició: Processos que conformen la intensitat(Quan s'esforça), direcció(esforç que es dirigeix cap a objectius de l'organització) i persistència (és important durant quan de temps s'està motivat) de l'esforç d'un individu per aconseguir un objectiu(organitzatiu), condicionats per l'habilitat de l'esforç de satisfer alguna necessitat individual. Procés de motivació: Impuls->cerca de comportament->necessitat satisfeta- >reducció de tensió->necessitat insatisfeta->tensió->Impuls. Teories Clàssiques: -Maslow->piràmide de les necessitats -McGregor->teories X,Y -Herzberg->teoria motivació-higiene Contemporànea: -Alderfer, teoria ERC -McClelland, teoria de les necessitats -Teories de les característiques de les activitats -Teories de les metes, de l'esforç i de la igualtat -Vroom, teoria de les expectatives Maslow: Jerarquia de 5 necessitats: 1-fisiològiques (gana, set, refugi,sexe) 2- Seguretat: (protecció davant danys físics) 3- Social: (afecte, pertinença, acceptació i amistat) 4- Estima: (Factors d'estima interna, respecte a un mateix,factors externs d'estima com ara l'estatus, el reconeixement i l'atenció. 5- Autorealització: (Impuls a convertir-se en allò que no és capaç d'esdevenir, inclou el creixement, aconseguir potencial individual, satisfacció plena amb un mateix.) Necessitats d'ordre inferior: Es satisfan externament Necessitats d'ordre superior: Es satisfan internament (social, estima i autorealització) Conclusions: La satisfacció que suposa l'autorealització només és possible quan totes les altres estan satisfetes. En general quan una necessitat quan una part d'una necessitat està satisfeta passem a la següent necessitat. Si es desitja motivar a algú caldrà saber en quin nivell es troba i fixar-se en satisfer les necessitats d'aquest nivell o el superior. Crítiques: Les investigacions no han validat la teoria. Una persona pot tenir satisfeta una necessitat superior i no una d'inferior, o bé tenir parts de necessitats satisfetes i estar per sobre. Teoria X i Y (McGregor) McGregor divideix les persones en dos grups: X: tenen el treball com un càstig Y: Disfruta del treball La clau és aplicar el lideratge situacional, aquell on el líder situa cada persona a un lloc determinat de treball i segons com sigui aquest, es motiva d'una manera diferent o bé d'una altra. Les persones X ho veuran com un càstig mentre que les persones Y voldran més responsabilitat. Conclusions: La teoria X suposa que les necessitats d'ordre inferior (Maslow) fisiologiques i seguretat dominen Teoria de la motivació-higiene Herzberg (1959) -factors intrínsecs->satisfacció del treball (motivació) -factors extrínsecs->insatisfacció (higiene): condicions de treball com la qualitat de supervisió,salaris, polítiques de la companyia, condicions físiques del treball, relacions amb els altres i seguretat laboral Teoria de les característiques de les activitats Varietat en l'habilitat: trencar la monotonia, petits descansos fan augmentar la productivitat. Hi ha una major motivació quan es precisa major habilitat i destresa. Identitat amb la feina: Això que estic fent per a què serveix? Saber que estic fent pot ser motivador o desmotivador. Importància amb la feina: tenir coneixement que el que estic fent és important, agrada sapiguer que hem fet un model de cotxe d'èxit. Autonomia: Amb allò que puguem introduir autonomia més motivarem i estimularem l'operari. Retroinformació: Sapiguer per a què ha servit tot el procés que hem fet. TEMA 1- L'ORGANITZACIÓ Activitats productives: 1-producció (fins als anys 50) 2-comercial (fins als anys 80) 3-gestió persones (actual) Administradors: Funcions 1.Planificar: -definir objectius -establiment d'una estratègia general -desenvolupar plans per coordinar activitats 2-Organitzar: -Quines tasques es fan -Qui les fa -Com agrupar-les -Quins son els mecanismes de transmissió de la informació -Qui pren les decisions 3.Dirigir: -Motivar -Defineixen les activitats dels altres -Escullen canals de comunicació -Resolen conflictes 4.Controlar: -Supervisió de l'eficàcia Rols de l'administrador: Mintzberg -Relacions interpersonals: -Figura d'autoritat: rols de natura legal o social -Líder: motivació i direcció -Enllaç amb contactes externs -Informació: -Monitor: rep informació externa i interna L'organització que vol arribar a l'excel·lència ha de tenir molt clar que les habilitats directives de comunicar/motivar i delegar han de ser molt potens dins l'organització. Saber analitzar molt bé, si aquestes dues (humanes i anàlisi) funcionen bé, la tercera, tècniques resta importància mentre les dues anterior funcionin. Habilitats directives; -Tècniques -Humanes 1-motivar 2-comunicar

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?