Cargando

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, recoger información estadística e incluir publicidad. Si continúas navegando, aceptas la instalación y el uso. Si no la aceptas, puede que no te funcione correctamente la página. Puedes cambiar la configuración u obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.

 

Descargar apuntes 

6,5
(2 votos)

Profesor: Fany Vidal

Idioma: No especificado

Peso: 123kB

Atención: tu descarga comenzará en 15 seg.


Comentarios

Esto NO es el estado real de los apuntes, es una transcripción en bruto.
Vista previa:
TRA's 1. Introducció HIPOTÀLAM: Citrat de Clomifè: s'uneix als receptors d'estrògens, inhibint la retroalimentació negativa de l'estradiol. HIPÒFISI: Administració d'anàlegs GnRH: provoca bloqueig reversible de producció hipofisària de FSH i LH = supressió endògena. Millor control d'estimulació exògena. OVARI: Administració de hMG (FSH/LH/hCG) per estimulació fol·licular + hCG per inducció ovulació. O bé amb FSH i LH. 2. Inducció de l'ovulació -dia 0: menstruació -dia 3-dia 8 (diari): FSH (75 UI) -fol·licle 18-20 mm: hCG (5000 UI)(pic ovulatori) -orientar relacions sexuals Indicacions: Amenorrees (problemes ovulatoris) Procediment: MONITORITZACIÓ: controls periòdics LH (orina) Estradiol (sang) Ecografies 80% eficiencia d'inducció ovulació/40% taxa embaràs 3. Inseminació artificial Definició: Introducció del semen prèviament tractat en el laboratori, en l'interior del tracte reproductiu de la dona en hores properes a la ovulació. Tècniques: CICLE NATURAL: sense ajut hormonal CICLE ESTIMULAT: a) Inducció ovulació i b) IA Tipus: IA = Inseminació homòloga: de la parella IAD-Banc = Inseminació heteròloga: d'un donant. Procediment: IA en cicle estimulat -dia 0: menstruació -dia 3-dia 8 (diari): FSH (75 UI) -fol·licle 18-20 mm: hCG (5000 UI) (pic ovulatori) - 0,3-0,5 ml suspensió espermatozoides 2 IA SEGUIDES PER ASSEGURAR (IA-ovul-IA) MONITORITZACIÓ: controls periòdics LH (orina) Estradiol (sang) Ecografies col·locació fons uterí: intracervical (cèrvix) /intrauterina/ intratubàrica (obertura trompa. perill) 10-15% taxa embaràs per cicle 4. Fecundació in vitro Indicacions: factors tubàrics, endometriosi, factors masculins moderats, immunològics, donació oòcits, idiopatics,... ·Obtenció i preparació dels gàmetes Dona: -Estimulació ovárica (superovulació/hiperestimulació controlada) Protocol llarg: - tractament amb anàlegs GnRH: FASE LÚTEA (dia 20 del cicle anterior) - aquest tractament continuarà fins administració hCG - duració 24-28 dies segons la resposta ovàrica a l'estímul amb gonadotropines exògenes. Protocol curt: - tractament amb anàlegs GnRH: FASE FOLICULAR (dia 1 del ciclo que estimulamos) - aquest tractament continuarà fins l'administració hCG - duració 12-14 dies segons la resposta ovàrica a l'estímul amb gonadotropines exògenes. exemple protocol curt - pacient sedada a quiròfan per recuperació transvaginal - día 0: menstruació - dia 3- dia 5 (diari): anàleg GnRH (fins hCG) - dia 6: fol·licles 15 mm - a partir del dia 6: FSHr (150-225 UI) - fol·licles entre 19 i 22 mm: hCG (5000 UI) - abans del pic ovulatori, no deixem ovular: 36-38h post-hCG = PUNCIÓ FOLICULAR MONITORITZACIÓ: controls periòdics LH (orina) Estradiol (sang) Ecografies - Recuperació transvaginal Agulla acoplada a tub estèril on es reculliran les puncions. Cada fol·licle es punxa per separat (1 en cada tub), es tira a la placa i llavors busquem l'oòcit - Avaluació dels oòcits recuperats: Anotem: Avaluació del grau de maduració (VG, MI, MII, atrèsics...) i valoració morfològica individual (aspecte oòcit, aspecte cumulus, possibles CPs...) Volem oòcits madurs: MII, cèl·lules de la corona ben expandides, intentarem veure CP i que l'oòcit no estigui fragmentat Home: - Obtenció: masturbació amb 5 dies d'abstinència o preservatius especials sense espermicides que facilita el propi centre. S'obté uns dies abans i es congela (per evitar estrès) - Preparació mostra: diferents mètodes a) posem la mostra amb diferents gradients d'uns polímers i centrifuguem tot a no gaire força. Els espermatozoides amb una bona motilitat travessen els diferents gradients amb ajuda de la centrífuga, i descartem tots els demés. b) "swim up": deixem que els espermatozoides nedin en un medi. Primer rentem, després posem el medi de cultiu i centrifuguem, només la pròpia motilitat dels espermatozoides és la que fa que nedin cap adalt. c) Després de fer el swim up, afegim PENTOXIFILINA que augmenta la motilitat dels espermatozoides, també és una forma de capacitar-los. (tb cafeïna) ·Inseminació 1) Inseminació dels oòcits 4-6h POST RECUPERACIÓ (desde la punció), així els oòcits no s'envelleixen. Inseminació en placa 10 000-100 000 Z/1 oòcit 2) NO DECUMULEM: Inseminem amb cèl·lules del cúmulus per evitar polispèrmia i ser un punt més de selecció. ·Criteris de fecundació 1)Control del fecundació: 16-22h POST INSEMINACIÓ 2) Avaluem i pronòstic: -1r decumulem el zigot: eliminem les cèl·lules fol·liculars que quedin -2n observem els 2 PN i els 2 CP: sí transferible!! 3) Puntuem els embrions per: NUCLEOLS -número -mida -localització : si estan agrupats o no. 4) Taxa fecundació FIV: 70% 5. Cultiu embrionari in vitro Tipus de cultiu in vitro: cultiu curt - fins pre-mòrula Els embrions es poden transferir o bé cultivar in vitro un cert temps cultiu llarg -fins blastocist: molts canvis de medi (+risc), però si transferim un blastocist correcte hi ha més bones taxes d'embaràs aprox. 15% dels fecundats Control desenvolupament (diari): número blastòmers, mida blastòmers, fragments (no és raro que tinguin i pot donar embaràs, però millor tenir pocs), volum embrionari, ritme de divisió --> criteris de classificació dels embrions (asebir) 6. Transferència ·Transferència d'embrions -es fa un selecció en funció de: l'estadi de desenvolupament, edat pacient, indicació... -llei espanyola: màx. 3 embrions transferits (els no transferits: congelació, donació (reproductiva o recerca)). -A ÚTER: com més al fons millor,la pacient amb algun tranquil·litzant i es fa amb un cateter flexible acoplat a xeringa. -control ecogràfic -immunosuprimir/suport de la fase lútea: un cop traferits els embrions, i durant 3 o 4 dies per via vaginal, donar òvuls de progesterona=ajuda a la implantació. -taxa embaràs: 38 % aprox. després de FIV, però és variable. ·Transferència embrions criopreservats -Propis/donats -Cicle espontani, monitoritzat: coincidint descongelació i estat fisiològic de la receptora (=quan es troba en finestra d'implantació). Es pot fer un dia de cultiu o fins a blastocist i després transferir. -cultiu in vitro post-descong. (?) -suport fase lútea -taxa embaràs: 18% ·GIFT/TET/ZIFT GIFT Tranferència de gàmetes a través "infundibulum" Complicació intervenció taxa embaràs: 21% ZIFT Transferència de zigoto a través "infundibulum" Esperem veure 2 PN Complicació intervenció taxa embaràs:19% TET Transferència embrió a través "infundibulum" a trompa Complicació intervenció: posar embrióm (2, 4, 6 cèl) on els hi tocava (a úter només mòrula o blastocist) taxa embaràs: 22% 7. Donació de gàmetes Artículo 5. Donantes y contratos de donación 1. La donación de gametos y preembriones para las finalidades autorizadas por esta Ley es un contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado. 2. La donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos donados, siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la revocación procederá la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al centro receptor. 3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar para compensar las molestias físicas, de desplazamiento o laborales que se puedan derivar de la donación no podrá suponer incentivo económico para ésta. El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, fijará periódicamente los criterios y límites económicos que garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación. 4. En la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, la elección del donante de semen sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica, que deberá preservar las condiciones de anonimato de la donación. En ningún caso podrá seleccionarse personalmente el donante a petición de la receptora. En todo caso, el equipo médico correspondiente deberá garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible de las muestras disponibles con la mujer receptora. HOME 18 y 35 años. Examen psicofísico No padecer por parte del donante ni de sus familiares directos trastornos genéticos mayores ni enfermedades hereditarias, como por ejemplo: asma, diabetes, epilepsia o hipertensión arterial. No ser portador ni estar infectado por: Antígenos de la Hepatitis B, Anticuerpos anti- Hepatitis C,Anticuerpos anti-HIV 1/2. Chlamydia. Estudio clínico de herpes. Sífilis. No infecciones bacterianas en sangre, orina y semen. Poseer un semen de una calidad aproximadamente de 4,5 veces los niveles normales, y que soporte adecuadamente el proceso de congelación y descongelación. DONA 18 a 35 años Poseer un historial familiar negativo para enfermedades de transmisión genética Poseer un historial genético normal Estudio negativo para enfermedades de transmisión sexual: Sida, Hepatitis B y C Estudio clínico de herpes. Sífilis Normalidad del aparato reproductor Salud física y mental Historia de fertilidad previa y/o adecuada respuesta al tratamiento de estimulación ovárica. Banc de semen-->quan: -no espermatozoides -anomalies genètiques o malalties contagioses -malalties immunes -dones sense parella masculina Banc oòcits-->quan: problemes per produïr oòcits Les donants són pacients de FIV o voluntàries. Donació oòcits: donant: 1-estimulació ovàrica 2-aspiració folicular 3-FIV Esperma de la parella o donant 4-Transferència de embrions 5-Preparació endometrial: sincronització receptora: -Tratamiento de sustitución hormonal: dosis crecientes de valerianato de estradiol por vía oral, iniciándose con 2 mg del día 1 al 8 de tratamiento, 4 mg del día 9 al 11 y 6 mg del día 12 en adelante. -Ecografia vaginal para

Los consejos tienen una finalidad meramente orientativa, sin entrar a juzgar la profesionalidad de los docentes de nuestras universidades. Los apuntes, así como el resto de contenidos que son elaborados por los usuarios de la web, en ningún caso son atribuibles a los profesores. Los nombres aparecen exclusivamente a título informativo como referencia para el usuario. Los modelos de examen de cursos anteriores son compartidos por los propios usuarios, y prentenden servir como guía orientativa de estudio para sus compañeros. Patatabrava.com no puede comprobar la veracidad y fiabilidad de todos estos contenidos académicos. En todo caso, Patatabrava.com se reserva el derecho a eliminar cualquier aportación que no cumpla las condiciones de uso en el aviso legal.

Buscador general de apuntes
X

Identifícate para entrar

¿Problemas con la contraseña?

¿Todavía no eres de Patatabrava?